Пример 110. Доставка на Стара Сграда

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, продава на Дружество 2 (също регистрирано по ЗДДС) офис в сграда, която не е нова, в гр. София. Дружество 1 решава тази доставка да е облагаема и начислява ДДС при продажбата. Пазарната цена на офиса е 1 200 000 лв. с ДДС.

Доставката на сгради, които не отговарят на дефиницията „нови сгради“, не се облага с ДДС, тъй като това е освободена доставка. Съгласно ЗДДС под дефиницията „нови сгради“ се разбира сгради, които са на етап груб строеж или не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията.

В ЗДДС е предвидено, че Дружество 1, ако желае, може да избере тази доставка да бъде облагаема и да начисли 20% ДДС.

В конкретния случай Дружество 1 ще трябва да издаде фактура на Дружество 2, в която да посочи данъчна основа 1 000 000 лв. и да начисли 200 000 лв. ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 1 000 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 200 000 лв.

(§47 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДС / чл.44 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник