Пример 92. Данъчна Основа при Доставка на Стока или Услуги, Свързани с Дерегистрация по ЗДДС

През август на 2019 г. Дружество 1 се дерегистрира по ЗДДС.

Към 01.09.2019 г. Дружеството притежава следните активи, за които е ползван данъчен кредит:

       Закупени са:

  • Стоки със стойност на придобиване в размер на 20 000 лв.
  • Сграда с балансова стойност (отчетна стойност – натрупана амортизация) в размер на 100 000 лв.

       Сумата от двата актива е в размер на 120 000 лв., което формира данъчната основа. ДДС върху така образуваната сума възлиза на 24 000 лв.    

Дружеството трябва да попълни Приложение № 9 съгласно ППЗДДС (Протокол - опис) за наличните стоки/услуги към датата на дерегистрация по ДДС. Протоколът се подава заедно със Справка-декларацията за последния данъчен период.  

(§40 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник