Пример 168. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи

На 01.05.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува софтуер от Дружество 2, което е установено в Германия и е регистрирано за целите на ДДС там. Съгласно договор, сключен между тях, Дружество 2 следва да извърши доработка върху вече съществуващ софтуер, съобразно специфичните изисквания на Дружество 1.

Сумата по договора възлиза на 120 000 лв. без ДДС. Дружество 1 ползва пълен данъчен кредит за получената доставка – в размер на 24 000 лв. През 2022 г. Дружеството 1 решава да бракува софтуера, тъй като вече е морално остарял и на пазара съществуват много по-добри и по-ефективни разработки.

Тъй като Дружество 2 ще извършва доработка (специфична преработка) на универсален (стандартен) софтуер, който ще се ползва само и единствено за нуждите на Дружество 1 – съгласно ЗДДС тази доставка се третира като доставка на услуга, а не като доставка на стока. През 2022 г., когато е взето решението за бракуване на софтуера, за Дружество 1 ще възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит при закупуването му. Причината е, че съгласно ЗДДС при бракуване на услуги (които са или биха били дълготрайни активи), за които не е изминал 5-годишният срок от упражняване на данъчния кредит, следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/5 х БГ

9 600 = 24 000 х 0,2 х 2

В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 2, тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на протокол, с който Дружеството ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружеството трябва да върне 9 600 лв. ДДС

Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 48 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 9 600 лв.

(§91 от Тематично Резюме) (чл.79б; чл.79в от ЗДДС / чл.66, ал.10, ал.11 и ал.12 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник