Пример 7. Услуги по Смисъла на ЗДДС

Юридически услуги

Счетоводни услуги

Строително-монтажни услуги

Продажба или прехвърляне на права върху нематериално имущество

Поемане на задължения за неизвършване на действия или упражняване на права

Всеки физически и интелектуален труд

Почистващи услуги

Ремонтни услуги

Транспортни услуги

Услуги по рециклиране на отпадъци

Наем на движимо и недвижимо имущество

(§8 от Тематично Резюме) (чл.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник