Пример 54. Място на Изпълнение при Продажба на Стоки, Които се Монтират за Сметка на Доставчика

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава 1 000 бр. елементи за трибуни на Дружество 2, което също е регистрирано за целите на ДДС във Франция. Стойността на сделката е 300 000 лв. Поради сложността и спецификата на крепежните елементи, те ще се монтират от служители на Дружество 1. Стоките пътуват от Пловдив (България) до Лион (Франция).

Въпреки че стоките се транспортират от една държава членка до друга и че както доставчикът, така и получателят по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни страни членки, този тип доставка представлява едно от изключенията в ЗДДС относно ВОД на стоки. Става дума за продажба на стоки, които се транспортират от една страна членка до друга страна членка, когато тези стоки се монтират или инсталират за сметка на доставчика. Мястото на изпълнение при тази доставка е мястото, където се монтират стоките – Франция. От тук следва, че във фактурата, която ще издаде Дружество 1, не трябва да се начислява ДДС. Въпреки че Дружество 1 няма да начислява данък при продажбата, за закупуването на тези крепежни елементи Дружеството има право на приспадане на данъчен кредит за получените доставки – стига да е спазило изискванията на закона за документиране на доставките.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 23 посочва само данъчната основа от 300 000 лв. и не начислява ДДС.

 (§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник