Пример 4. Лично Ползване на Активи от Съдружник

През 2017 г. Дружество, което е регистрирано за целите на ДДС, закупува 86-инчов LCD монитор 4K на стойност 8 000 лв. без ДДС. Дружеството ползва пълен размер на данъчния кредит за извършената покупка. През 2019 г. Дружеството закупува нов монитор, а собственикът взема стария за лична употреба, без да заплати каквато и да е сума на Дружеството.

При закупуването на монитора през 2017 г. Дружеството е следвало да отрази получената от доставчика фактура в своя Дневник покупки през текущия или в един от следващите 12 месеца. За да упражни правото си на данъчен кредит, то следва да посочи размера на данъчната основа (8 000 лв.) в колона 10 и начисления данък (1 600 лв.) в колона 11 от Дневника. На базата на тази фактура Дружеството заприхождава монитора в инвентарната си книга и в своя счетоводен и данъчен амортизационен план. През 2019 г., когато собственикът взема монитора за лично ползване, без да плаща за това на Дружеството, е налице безвъзмездна доставка, приравнена на възмездна. Тъй като Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит при придобиването на монитора, то следва да начисли ДДС за безвъзмездно ползване. Начисляването става с издаване на протокол, като размерът на данъка, който трябва да се начисли, е 960 лв. (1 600 лв. х 1/5 х 3). Срокът за издаване на протокола е 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Продавачът протоколира операцията и я отразява в своя Дневник продажби през текущия месец, като в колона 16 посочва ДДС от 960 лв.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.*; чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник