Пример 72. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Предоставяна от Посредник

Дружество, което е установено в България, посредничи на гръцки гражданин за придобиването на недвижим имот на територията на България.

На 05.11.2019 г. сделката с придобиването на имота е финализирана, съответно Дружеството трябва да получи комисиона в размер на 2 000 лв. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, извършена от посредник и предоставена на физическо лице (данъчно незадължено лице), е мястото на изпълнение на основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството – в случая това е на територията на България. По желание на физическото лице Дружеството издава фактура, в която отразява данъчна основа на посредническата услуга в размер на 2 000 лв. и начислен ДДС в размер на 400 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 2 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 400 лв.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник