Пример 74. Данъчно Събитие при ВОП на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори (500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС) от немско дружество, също регистрирано за целите на ЗДДС в Германия. Доставчикът (немското дружество) издава фактура на 03.04.2019 г. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен доставчик за българското дружество, за което последното получава фактура на стойност 3 354 лв. без ДДС. Датата, на която стоките се натоварват и отпътуват от Германия, е 10.04.2019 г. Условията по доставката, съгласно правилата на Incoterms, са EXW – това означава, че собствеността на стоката се прехвърля още при натоварването на стоките.

За българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Датата на данъчното събитие е 10.04.2019 г. – когато фактически се прехвърля собствеността на стоката. Немското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст „reverse charge”. Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, българското дружество следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15 дни след датата на изискуемост на данъка (т.е. до 25.04.2019). Самата фактура, получена от немското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник