Пример 160. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Възмездни Услуги от Наемател или Ползвател

През април 2018 г. Дружество 1 (наемател) сключва договор с Дружество 2 (наемодател) за наем на сграда, намираща се в централните части на гр. София. Договорът е за срок от 10 години, а наемът е в размер на 10 000 лв. без ДДС на месец. Точно една година след сключване на договора, през 2019 г., Дружество 1 решава да санира сградата с цел повишаване на нейната енергийна ефективност. Дружество 1 поема за своя сметка всички разходи във връзка с подобрението. Стойността на подобрението възлиза на 120 000 лв. с ДДС, за което Дружество 1 получава фактура от строителната фирма, която го е извършила. В сключения договор между двете дружества има клауза, която задължава наемателя да извършва ремонт или подобрение, за което Дружество 1 ще издаде фактура на Дружество 2. През 2022 г. сградата ще бъде съборена.

            За извършеното подобрение Дружество 1 получава фактура, за която има право на данъчен кредит. Тъй като подобрението се извършва от Дружество 1 и в договора между двете дружества е уговорено това, както и начинът за овъзмездяване на тази сделка, то данъчното събитие за прехвърляне на подобрението настъпва на датата, на която самото подобрение е извършено. През 2022 г., когато е взето решението за събаряне на сградата, за Дружество 2 ще възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит за направеното подобрение. Съгласно ЗДДС – за извършени услуги за подобрение на нает актив, които се предоставят възмездно от наемателя в полза на наемодателя, при бракуване или унищожаване на актива корекция на ползвания данъчен кредит се извършва от наемодателя (в случая Дружество 2). Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/20 х БГ

16 000 = 20 000 х 0,05 х 16

            В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 16, тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на протокол, с който Дружество 2 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружество 2 трябва да върне 16 000 лв. ДДС.

            Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 80 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16 000 лв.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.7 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник