Пример 52. Място на Изпълнение при Доставка на Стоки, Които се Изпращат или Превозват

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, се занимава с продажба на офис мебели. За да разшири базата си от клиенти, Дружеството стъпва на румънския пазар, където закупува складова база за съхранение на стоките. Дружеството не е регистрирано за целите на ДДС в Румъния и няма румънски VAT номер. При първоначалното зареждане на склада (на 12.05.2019 г.) Дружеството транспортира стоки за 120 000 лв. без ДДС от София до Букурещ, откъдето ще ги продава към крайните си клиенти.

 Транспортирането на стоки от територията на една страна членка (България) до територията на друга страна членка (Румъния) от едно данъчно задължено лице, за целите на неговата икономическа дейност, представлява вътрешен трансфер. Съгласно ЗДДС такъв тип доставка представлява възмездна облагаема доставка. Ако Дружеството беше регистрирано за целите на ДДС в Румъния, този вътрешен трансфер на стоки щеше да представлява ВОД. При тази фактическа обстановка Дружеството следва да начисли 20% ДДС за изпратените стоки – тъй като мястото на изпълнение е на територията на България. Съгласно ЗДДС, когато имаме доставка на стоки, които се транспортират или изпращат, мястото на изпълнение на доставката е мястото, където се намират стоките към момента, в който започва превозът им (в случая – София). Данъчното събитие е на датата, на която започва превозът на стоките (12.05.2019 г.) За да документира доставката, Дружеството има задължение в срок до 27.05.2019 г. (не по-късно от 15 дни от датата на данъчното събитие) да издаде Протокол, с който да си начисли дължимия данък.

Продавачът протоколира операцията и я отразява в Дневник продажби през текущия месец, в който е издал Протокола, като в колона 11 посочва данъчната основа от 120 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 24 000 лв.

(§28  от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник