Пример 127. Възстановяване на Внесен ДДС Вследствие на Вътреобщностна Доставка на Ново Превозно Средство

Българско физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС в България, на 20.10.2019 г. закупува нов автомобил 100 000 лв. без ДДС, произведен в Германия. На 10.12.2019 г. лицето продава автомобила в Гърция.

На 13.11.2019 г. физическото лице декларира осъществения ВОП и е внася дължимия ДДС. На 10.12.2019 г. физическото лице прехвърля собствеността на автомобила, като извършва вътреобщностна доставка в Гърция. На 13.01.2020 г. лицето отива в офис „Илинден“ на ТД на НАП София, тъй като постоянният му адрес е в жк „Илинден“ в гр. София. В офиса на НАП лицето представя подадената декларация от 13.11.2019 г. и попълва нова (Приложение № 19 от ППЗДДС), с която декларира осъществената вътреобщностна доставка на ново превозно средство, определя данъчна основа в размер на 100 000 лв. и дължим ДДС за възстановяване – в размер на 20 000 лв. Основанието за възстановяване на данъка е на база това, че е извършена вътреобщностна доставка на ново превозно средство. Законът не позволява да се възстанови по-голям ДДС от размера на внесения. Данъкът е възстановен на лицето по банков път.

(§58 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗДДС / чл.101; чл.102; чл.103; чл.104 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник