Пример 138. Същност на Данъчния Кредит

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС и установено в България, извършва търговия на стоки.

През май 2019 г. Дружество 1 купува обувки от Дружество 2, което е регистрирано по ЗДДС в България, на обща стойност 10 000 лв. без ДДС. За доставката Дружество 2 издава фактура на Дружество 1, в която е отразило данъчна основа на доставката (в размер на 10 000 лв.) и начислен ДДС в размер 2 000 лв. (20% ставка по ДДС). През май 2019 г. Дружество 1 продава обувките на Дружество 3, което е регистрирано по ДДС в България, като стойността на сделката е 20 000 лв. без ДДС. За доставката Дружество 1 издава фактура на Дружество 3, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 20 000 лв. и начислен ДДС – в размер 4 000 лв. (20% ставка по ДДС).

През разглеждания период Дружество 1 няма други покупки и продажби.

Счетоводителят на Дружество 1 подава Справка-декларация по ДДС, придружена с Дневник продажби, в който е отразена фактурата, издадена към Дружество 3, както и Дневник покупки, в който е отразена фактурата за покупка от Дружество 2. Резултатът за периода е ДДС за внасяне в размер на 2 000 лв., тъй като Дружество 1 е начислило ДДС в размер на 4 000 лв. и ползва начисления данъчен кредит в размер на 2 000 лв. (2 000 = 4 000 - 2 000). Казано по друг начин, данъчният кредит представлява правото да се приспадне платеният ДДС при покупките от начисления ДДС при продажбите.

(§75 от Тематично Резюме) (чл.68 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник