Пример 173. Липса на Задължение за Извършване на Корекция за Подобрение на Съществуваща Сграда

На 10.01.2010 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва подобрение на собствена сграда (смяна на дограми, подновяване на ВиК система и електрическа инсталация) на стойност 170 000 лв. и начислен ДДС в размер на 34 000 лв. За извършените разходи Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит. Съгласно бизнес плана на Дружеството сградата ще се използва за облагаеми доставки (отдаване под наем на офис помещения) през следващите 25 години, а след този период – ще се превърне в пансион за възрастни хора.

През 2036 г. Дружеството спира да отдава офис помещения и трансформира сградата в пансион. Въпреки че Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит за извършеното подобрение през 2010 г. и че променя вида на извършената доставка от облагаема към освободена, за него няма да възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като са изминали повече от 20 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит за извършеното подобрение.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник