Пример 39. Складиране на Стоки до Поискване – Същност

На 03.05.2020 г. Дружество 1, установено и регистрирано по ЗДДС в България, изпраща 500 телевизора до Италия при режим на складиране до поискване. Телевизорите са на стойност 500 000 лв. без ДДС и са предназначени за Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Италия. На 10.05.2020 г. телевизорите пристигат в склада на Дружество 2. На 20.06.2020 г. Дружество 1 сключва договор с друго дружество (Дружество 3), също регистрирано за целите на ДДС в Италия, което да замести Дружество 2. На 04.07.2020 г. собствеността върху стоките е прехвърлена на Дружество 3.

При доставка на стоки под режим на складиране до поискване има възможност да се оптимизират транспортните разходи при вътреобщностната търговия със стоки. Чрез този режим дружество от една страна от ЕС може да изпрати стоки до друго дружество, от друга страна от ЕС, като второто дружество ще складира и продава тези стоки в продължение на 12 месеца. За да е налице такъв тип доставка, трябва да са изпълнени следните условия:

  • Стоките да са изпратени от дружество, регистрирано по ДДС (Дружество 1) в една държава членка, от нейната територия до територията на друга държава членка, с цел да бъде извършена последваща доставка към друго дружество (Дружество 2), регистрирано по ДДС в държавата членка, в която стоките са пристигнали;
  • Дружеството, прехвърлящо стоките (Дружество 1), да не е установено и да няма постоянен обект на територията на страната, в която стоката пристига;
  • Дружеството, за което са предназначени стоките, да предостави ДДС номера си.

Във връзка с изпращането на телевизорите Дружество 1 ще има задължение да впише продадените телевизори в специален регистър. Това трябва да се направи към датата на започване на транспорта (03.05.2020 г.). През данъчния период, през който е започнал транспортът, Дружество 1 следва да отрази тази доставка, като в Дневник продажби попълва информацията от специалния регистър. През този период все още не се отчита ВОД на стоките. Освен в Дневника за месец май, Дружество 1 ще има задължение и да подаде VIES декларация. Тъй като на 20.06.2020 г. е сключен нов договор с клиент, който е различен от първоначално декларирания в електронния регистър, за Дружество 1 възниква задължение да отрази тази промяна отново в електронния регистър. Същата промяна се отразява и в Дневник продажби за юни, както и във VIES декларацията за същия месец. През юли, когато Дружество 1 прехвърля собствеността на телевизорите в полза на Дружество 3, за Дружество 1 ще има задължение да декларира ВОД в своя Дневник продажби и да подаде отново VIES декларация, като получател по доставката е Дружество 3.

(§19 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***, ал.*, ал.*, ал.* от ЗДДС / чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник