Пример 150. Право на Данъчен Кредит при Дружество, Регистрирано За Целите на ВОП

Дружество 1 е регистрирано по ЗДДС единствено за осъществяваните от него вътреобщностни придобивания на територията на България.

През май 2019 г. Дружество 1 придобива стоки от Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния – на обща стойност 10 000 лв. без ДДС.

За доставката на стоките Дружество 2 издава Invoice (фактура) на Дружество 1, в която отразява данъчна основа на доставката в размер на 10 000 лв. и не начислява ДДС, тъй като данъкът се дължи от получателя. В тази връзка Дружество 1 издава Протокол по чл.117 от ЗДДС, с който си самоначислява ДДС.

Дружество 1 няма право на данъчен кредит за всички останали стоки и услуги, които са свързани с дейността му – като ток, вода, телефон и т.н. (защото това е специфична регистрация, която не дава право на данъчен кредит).

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и ДДС от 12 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 2 000 лв.

Купувачът отразява всички останали сделки в Дневник покупки за месеца, в който са издадени фактурите, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и ДДС.

(§81 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.4 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник