Пример 96. Данъчна Основа при Вътреобщностно Придобиване на Стоки

На 20.05.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, получава 100 чифта обувки на стойност 12 000 лв. от Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния.

Дружество 1 издава протокол за самоначисляване на ДДС. Данъчната основа е определена съгласно издадения Invoice (фактура) от Дружество 2 и е в размер на 10 000 лв., а начисленият ДДС е в размер на 2 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 2 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 10 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 2 000 лв.

(§41 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник