Пример 66. Място на Изпълнение при Доставка на Услуги, Извършвани по Електронен Път

През 2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, започва дейност по предоставяне на хостинг услуги. Неговата таргет група в началото са румънски граждани – физически лица. Дружеството извършва тази дейност от офис на територията на България. На 13.08.2019 г. Дружеството извършва и първата си продажба към клиент, която е на стойност 150 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС доставката на хостинг услуги представлява доставка на услуги, извършени по електронен път. Законът регламентира по-специфично определяне на мястото на изпълнение при доставка на такъв тип услуги (далекосъобщителни, радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършени по електронен път). Когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в една държава членка (България) и предоставя такъв тип услуга на данъчно незадължени лица (физически лица), установени в друга страна членка (Румъния), различна от страната, където е установен доставчикът, мястото на изпълнение е на територията, където е установен получателят по доставката или където обичайно пребивава. Съществува изключение от това правило, и то е когато общата стойност на доставките без ДДС през текущата или през предходната година, извършени от този доставчик, не надвишава 20 000 лв. Мястото на изпълнение в този случай е там, където е установен доставчикът (България). Тъй като Дружеството не е достигнало този праг от 20 000 лв. за извършената от него първа продажба, то ще следва да начисли 20% ДДС. Понеже клиентът на Дружеството е физическо лице, за отчитане на продажбата Дружеството не е задължено да издава фактура. То може да отчете тази продажба и чрез издаване на отчет за извършени продажби. Следва да се отбележи, че с доставката, с която Дружеството ще надхвърли прага от 20 000 лв., мястото на изпълнение ще се прехвърли на територията, където е установен получателят по доставката – следователно Дружеството ще трябва да начислява румънско ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 150 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 30 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник