Пример 199. Задължителна Регистрация по ЗДДС в Резултат на Преобразуване

Към края на финансовата 2019 г. управителите на Дружество 1 и Дружество 2, които са регистрирани по ЗДДС, взимат решение, предвид тенденциите на пазара и с цел оптимизиране на разходите, да се влеят в новоучредено Дружество 3. В началото на 2020 г. Дружество 3 е учредено (дата на учредяване – 14.01.2020 г.), като към този момент то не е регистрирано по ЗДДС. Сливането става факт и на 01.02.2020 г. е обявено в Търговския регистър. В резултат на сливането, Дружество 1 и Дружество 2 ще прехвърлят всички свои налични активи и стоки към новото Дружество 3.

В ЗДДС са обявени специфични случаи, при наличието на които едно данъчно задължено лице подлежи на регистрация. Тези специфични случаи представляват изключение от общото правило за регистрация по ЗДДС – т.е. не е задължително да се достигне облагаем оборот от 50 000 лв., за да трябва лицето да се регистрира по ЗДДС. Един от тези случаи е именно при преобразуване на търговски дружества. В Търговския закон изрично е посочено какво се разбира под понятието „преобразуване“, а именно – вливане, сливане, разделяне и отделяне. Съгласно ЗДДС при преобразуване не е налице доставка на стоки или услуги, в резултат на което Дружество 1 и Дружество 2 няма да начисляват данък при прехвърлянето на собствеността на наличните им стоки и услуги към Дружество 3.

Въпреки това за Дружество 3 ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС – в срок до 7 дни от вписването на обстоятелството по сливане в Търговския регистър. За дата на регистрация ще се приеме датата на вписване на обстоятелството, а именно 01.02.2020 г. Следователно Дружество 3 трябва да се регистрира по ЗДДС най-късно до 07.02.2020 г.

(§147 от Тематично Резюме) (чл.***, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник