Пример 179. Неначисляване на ДДС при Извършване на Облагаеми Доставки

Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя частни уроци на физически лица. На 17.08.2019 г. Дружеството извършва обучение на Петър Ангелов по математика. Стойността на предоставената услуга е 120 лв. Към този момент Дружеството е извършило облагаеми доставки на стойност 34 000 лв. (оборот до момента).

Съгласно ЗДДС предоставянето на частни уроци представлява облагаема доставка. Тъй като Дружеството не е достигнало прага за задължителна регистрация по ЗДДС (50 000 лв.), то няма задължение да начислява ДДС за извършваните от него доставки. Извършената продажба на 17.08.2019 г. Дружеството следва да отчете чрез издаване на Отчет за извършени продажби – тъй като получателят по доставката е физическо лице и законът позволява да не се издава фактура за тази доставка. В случай че Петър Ангелов изрично желае да му бъде издадена фактура, то Дружеството следва да посочи данъчна основа 120 лв., без да начислява ДДС. Основанието, което трябва да посочи за неначисляването на ДДС, е. „чл.113, ал.9 от ЗДДС“. Понеже Дружеството не е регистрирано по ЗДДС, то няма задължение да посочва продажбата в отчета за извършени продажби или фактурите – в Дневник продажби.  

(§97 от Тематично Резюме) (чл.113, ал.9 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник