Пример 83. Изискуемост на Данъка при Авансово Плащане по Доставка на Стоки от Нерегистрирано Лице

На 10.04.2019 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за покупка на пробиотици от Дружество 2, нерегистрирано по ЗДДС към този момент. Сумата по договора е 35 000 лв., като тя трябва да бъде платена авансово. На 25.04.2019 г. Дружество 1 превежда цялата сума от 35 000 лв. по банковата сметка на Дружество 2. На 01.05.2019 г. Дружество 2 се регистрира по ЗДДС на общо основание – заради достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. На 05.05.2019 г. Дружество 2 доставя пробиотиците до магазина на Дружество 1.

В този пример особено внимание трябва да се обърне на факта, че при сключване на договора и получаване на аванса по доставката (25.04.2019 г.) Дружество 2 все още не е регистрирано по ЗДДС. В общия случай, когато доставчикът е регистриран по ЗДДС към датата, на която са получени парите, данъчното събитие е датата на получаване на аванса. В конкретния случай обаче, когато доставчикът не е регистриран по ЗДДС, то на тази дата не настъпва данъчно събитие. То настъпва на датата, на която става изискуем данъкът по доставката (при фактическото предоставяне на стоките – в случая на 05.05.2019 г.). ЗДДС регламентира също, че в тази сума е включен и размерът на ДДС. Така Дружество 2, в срок до 5 дни от датата на данъчното събитие (до 10.05.2019 г. включително), трябва да издаде фактура за извършената продажба, като в нея изрично, на отделен ред, трябва да фигурира дължимият ДДС.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 29 166,67 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 5 833,33 лв.

(§38 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник