Пример 91. Данъчна Основа при Освободена Доставка на Стока Между Свързани Лица, Когато Доставчикът Няма Право на Данъчен Кредит и Договорената Цена е По-ниска от Пазарната

През август 2019 г. Дружество 1 купува ставни протези за 120 000 лв. с ДДС – съответно дружеството няма право да приспадне ДДС по тази доставка, тъй като доставката на протези е освободена от облагане с ДДС. През септември Дружество 1 сключва договор за продажба на протезите със свързано лице – Дружество 2, което е регистрирано по ЗДДС. Стойността на сделката е 50 000 лв. без ДДС, но пазарната цена на протезите е 120 000 лв. с ДДС.

Когато данъчната основа по една сделка между свързани лица е по-ниска от пазарната цена, за определяне на дължимия ДДС се взема предвид самата пазарна цена. Поради факта, че Дружество 1 извършва освободена доставка, то следва да издаде фактура, която да съдържа следната информация:

Доставка на протези                       50 000 лв.

Размер на данъчната основа        100 000 лв.

Дължим ДДС                                   20 000 лв.       

Сума за получаване                        70 000 лв.

Смисълът от горното правило е, че се ограничава възможността да се манипулира обемът на освободените доставки, който участва при изчисляването на коефициент за прилагане на частичен данъчен кредит. Тоест ако размерът на освободените доставки е по-малък от действителния размер на тези сделки, това ще доведе до по-голям коефициент и съответно – до по-голям частичен данъчен кредит.

(§40 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.*, буква „б“ от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник