Пример 149. Право на Данъчен Кредит при Закупен Лек Автомобил

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, извършва търговия на стоки. През юни 2019 г. Дружество 1 закупува лек автомобил от Дружество 2. Дружество 2 издава фактура на Дружество 1 за продажбата на автомобила, в която е отразена данъчна основа на доставката в размер на 80 000 лв. и начислен ДДС в размер на 16 000 лв.

Съгласно ЗДДС лек автомобил е този, в който броят на местата за сядане, без мястото на водача, не надвишава 5. Дружество 1 няма право на данъчен кредит, тъй като автомобилът е лек, а дружеството не извършва дейност по охранителни, таксиметрови, куриерски и транспортни услуги.

Дружество 1 няма право да ползва данъчен кредит и по отношение на разходите, свързани с поддръжката и експлоатацията на автомобила. Това са разходи за гориво, ремонти и други подобни.

Купувачът отразява сделките в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и начисления ДДС.

 (§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник