Пример 105. Доставка на Застрахователни Услуги

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, извършва разносна търговия на хранителни продукти. То разполага с пет собствени товарни камиона с хладилни камери, които използва за транспорт на стоките до крайните си клиенти. За тези камиони Дружество 1 получава документ (застрахователна полица) от Дружество 2 – за застраховка „Гражданска отговорност“ за периода 16.05.2019 – 15.05.2020 г., която е на стойност 1 500 лв. Дружество 2 е регистрирано като застраховател съгласно Кодекса за застраховане.

Съгласно ЗДДС доставките на застрахователни услуги, предоставени от застрахователни агенти, застрахователни брокери или презастрахователи, представляват освободени доставки. Това означава, че при извършването им доставчикът не трябва да начислява ДДС. Дружество 2 не е задължено да издава и данъчен документ за предоставената услуга, тъй като при предоставяне на застрахователни услуги самата застрахователна полица е напълно достатъчна. То не е задължено да включи застрахователната полица в Дневник покупки, но в случай че го направи, следва да я посочи в колона 9, само с размера на данъчната основа – 1 500 лв.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.**, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник