Пример 70. Място на Изпълнение при Отдаване под Наем на Превозно Средство за период под 30 Дни

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, сключва договор за наем на лек автомобил за срок от 2 седмици с Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Румъния. Автомобилът ще се ползва на територията на Румъния, за целите на дейността на Дружество 1. Съгласно сключения договор наемът е в размер на 400 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС отдаването на превозно средство под наем се третира като доставка на услуга, а не като доставка на стока, тъй като не е налице фактическо прехвърляне на собствеността на стоката. При определяне на мястото на изпълнение при отдаване под наем на превозно средство следва да се обърне внимание на срока, за който ще се ползва това превозно средство. Когато срокът е по-малко от 30 дни, съгласно ЗДДС мястото на изпълнение е там, където фактически се предава превозното средство на получателя. Това е т.нар. „краткосрочно предоставяне на ползване на превозно средство“. Мястото на изпълнение в посочения пример е на територията на Румъния. От това следва, че Дружество 2 трябва да издаде фактура, като начисли ДДС в размер на 19% (това е ставката на ДДС в Румъния) от данъчната основа. За получената доставка българското дружество няма право на данъчен кредит, тъй като мястото на изпълнение не е на територията на страната. Поради тази причина то няма задължение да издава Протокол за самоначисление. Българското дружество няма задължение да отразява получената фактура от Дружество 2 в Дневник покупки.

Купувачът може да отрази сделката в Дневник покупки за месеца в, който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа, плюс начислен ДДС в размер на 476 лв.

(§34 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник