Пример 117. Изискуемост на Данъка при ВОП на Стоки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, купува телевизори – 500 броя, с единична цена 800 лв. без ДДС, от германско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия. Условията на доставката са EXW – това означава, че собствеността на стоките се прехвърля още при натоварването им, което е на 18.05.2019 г. Фактурата е издадена с дата 25.05.2019 г. Стоките пътуват от Кьолн (Германия) до Плевен (България), като транспортът е организиран от външен за българското дружество доставчик, за което то получава фактура на стойност 3354 лв. без ДДС.  

За българското дружество е налице ВОП на стоки, тъй като и двете страни по сделката са регистрирани за целите на ДДС в две различни държави членки на ЕС и стоката реално пътува от Германия към България. Германското дружество следва да издаде фактура (Invoice), като ще начисли 0% данъчна ставка. В самата фактура следва да посочи, че данъкът се дължи от получателя по сделката (българското дружество), както и текст „reverse charge”. Мястото на изпълнение при тази доставка е на територията на България, тъй като стоките пристигат на територията на страната – в Плевен. Датата на данъчното събитие е на 18 май – когато реално се прехвърля собствеността на стоките. Като получател по доставката, за да си начисли дължимия данък, българското дружество следва да издаде Протокол за самоначисление. Срокът за издаване на този протокол е до 15-о число на месеца, следващ месеца, когато е възникнало данъчното събитие (т.е. до 15.06.2019 г.). Самата фактура, получена от германското дружество, не следва да се включва в Дневник покупки.  

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 80 000 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 13 посочва данъчната основа от 400 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 80 000 лв.

 (§52 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, ал.* и ал.*; чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник