Пример 63. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Пътнически Транспорт

На 15.10.2019 г. Дружество, което е установено в България, организира транспортна услуга на пътници от София до Букурещ и обратно. 

Мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с пътнически превоз, се определя там, където се извършва пътническият превоз, пропорционално на реализирания пробег. В разглеждания пример разстоянието от София до Букурещ е 401 км в едната посока, съответно 802 км в двете посоки. На територията на страната ще бъдат изминати 312 км в едната посока, съответно 624 км – в двете посоки, което представлява 78% от общо изминатите км. Ако цената на един билет е 20 лв. без ДДС, тогава върху сумата от 15,60 лв. (20 лв. х 78%) трябва да се начисли българската ставка по ДДС. Тук е важно да се отбележи, че е налице международен транспорт на пътници, тъй като част от транспорта е извън страната (на територията на Румъния). Доставката, свързана с международен транспорт на пътници, е облагаема с нулева ставка (за справка: чл.29, ал.1, т.1 от ЗДДС), или в разглеждания пример сумата от 15,60 лв. трябва да се обложи с 0% ДДС. По отношение на останалите 4,40 лв. – не се дължи ДДС, тъй като мястото на изпълнение за тази част от доставката е на територията на Румъния – т.е. това е необлагаема доставка с право на пълен данъчен кредит. Тъй като получател на услугата е физическо лице, Дружеството няма задължение за издаване на фактура, поради което извършената продажба следва да се отчете на края на месеца – с Отчет за извършените продажби (приема се, че през месеца няма други продажби на билети). Частта на продажбите, които са с място на изпълнение на територията на България и върху които има начислен ДДС, се отразяват в Дневник продажби.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 15,60 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 0,00 лв. Това е за частта от доставката, която е с място на изпълнение на територията на България. В колона 23 продавачът посочва данъчна основа от 4,40 лв. за частта от доставката, която е с място на изпълнение извън територията на страната.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС / чл.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник