Пример 155. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Дълготрайни Активи

На 20.05.2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува товарен автомобил (джип), който ще се използва едновременно както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на собственика.

Стойността на автомобила е 100 000 лв. и е начислен ДДС в размер на 20 000 лв. Собственикът на Дружеството решава, че ще използва джипа за лични нужди, като това ползване няма да надвишава повече от 20% от общото използване на автомобила. За целта е определено, че критерият, по който ще се измерва личното ползване на автомобила, ще бъдат изминатите километри. Така ако за един месец автомобилът е изминал 1 000 км., то 800 км. трябва да са за независимата икономическа дейност на Дружеството, а 200 км. – за лични нужди на собственика. Дейността, която осъществява Дружеството, е свързана с осигуряването на охранителни услуги. Тази дейност е облагаема, поради което за Дружеството е налице право на данъчен кредит в размер на 16 000 лв. (20 000 ДДС х 0,80).

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа от 24 000 лв. (лично ползване), в колона 10 посочва данъчна основа от 80 000 лв. (служебно ползване), а в колона 11 посочва ДДС от 16 000 лв.

(§85 от Тематично Резюме) (чл.71б от ЗДДС / чл.113в от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник