Пример 181. Издаване на Дебитно Известие

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя счетоводни услуги на Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Между двете дружества има сключен договор, в който ясно е разписан обхватът на предоставяните услуги и ангажиментът, който поема Дружество 1 като Изпълнител по договора. Месечната такса, която е уговорена, е в размер на 500 лв. без ДДС.

През декември 2019 г., във връзка с отправен данъчен казус от страна на Дружество 2, Дружество 1 извършва допълнителни услуги. В договора е уточнено, че всяка допълнителна услуга, която е извън обхвата на основната, ще бъде таксувана допълнително. Цената за 1 час консултация е 120 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС необходимост от издаване на дебитно известие е налице тогава, когато има увеличение на данъчната основа по извършена доставка (продажба на стоки или предоставяне на услуги). Това може да се получи при увеличение на цената или количеството на доставената стока или услуга. В случая Дружество 1 извършва данъчна консултация, която е извън обхвата на договорените услуги, и затова следва да издаде дебитно известие, което е отнесено към фактурата за абонаментната услуга. 

Дебитното известие съдържа същите реквизити като данъчната фактура, като единственото допълнително изискване към него е да пише към коя фактура е издадено, както и какво е основанието за издаването му. Номерацията на дебитните известия може да следва номерацията на издадените фактури, а може и да бъде с нов диапазон от номера. Начинът, по който се отразява издаденото дебитно известие, напълно съответства с този на фактурата, към която е издадено.  

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал дебитното известие, като в колона 11 посочва данъчната основа от 120 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 24 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца в, който е издадено дебитното известие, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 120 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 24 лв.

(§103 от Тематично Резюме) (чл.115, ал.3 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник