Пример 186. Документиране Доставки на Стоки, при Които се Прилага Режим на Маржа

Дружество, регистрирано по ЗДДС, продава стоки втора употреба на физически лица. За септември 2019 г. Дружеството е продало 20 стоки втора употреба, на обща стойност 30 000 лв., а за тях е заплатило сумата от 20 000 лв. Към 30.09.2019 г. Дружеството води Отчет на извършените продажби, който не се отразява в Дневник продажби.

Начисляването на ДДС при продажба на стоки втора употреба става с издаването на Протокол. В разглеждания пример размерът на данъчната основа на продажбите, която представлява размерът на реализирания марж по доставките, е 10 000 лв., а начисленият ДДС е в размер на 2 000 лв.

През месеца Дружеството е издавало и фактури към физическите лица, като те се отразяват в Дневник продажби, без за тях да се попълва информацията от колона 9 до 25. Във фактурите не се посочва данъчна основа и данък, а се отразява основанието. „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба“.

Продавачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като се попълва информация в колони 9-25.

(§111 от Тематично Резюме) (чл.120, ал.1 от ЗДДС / чл.90 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник