Пример 112. Данъчна Ставка при Вътрешен Трансфер на Стоки

През 2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на физически лица в Германия чрез онлайн платформата Amazon. Стоките се изпращат чрез куриерски фирми, като транспортът е за сметка на доставчика. През 2019 г. оборотите на Дружеството се увеличават с над 200%, поради което става икономически неизгодно за всяка една доставка да се поръчва спедиторска услуга – тъй като стоките имат ниска пазарна цена. Дружеството решава да наеме склад на Амазон, който се намира на територията на Германия, и от там да продава тези стоки до крайните си клиенти. На 15.08.2019 г. Дружеството се регистрира за целите на ДДС в Германия. На 15.05.2019 г. започва транспортът на стоки от България към Германия.  

Съгласно ЗДДС ВОД на стоки е налице, когато едно лице изпраща стоки от България до друга държава членка на ЕС – когато тези стоки са необходими за икономическата дейност на лицето там. Задължително изискване е това лице да има регистрация за целите на ДДС както в България, така и в страната, където пристигат стоките. Както е посочено в примера, Дружеството ще изпраща стоките от България до склад на Амазон в Германия, откъдето тези стоки ще достигат до крайните клиенти. Дружеството е регистрирано за целите на ДДС и в двете страни членки. Тази стопанска операция представлява ВОД на стоки, или казано по друг начин – вътрешен трансфер. Тази доставка подлежи на облагане с нулева ставка за българския ДДС номер. Данъчното събитие при вътрешен трансфер е на датата, на която започва транспортът – 15 май. Данъкът става изискуем на 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, а именно на 15 юни. Дружеството, използвайки германския ДДС номер, ще има задължение да си самоначисли данъка за получената доставка, прилагайки германската данъчна ставка за получените стоки. Дружеството следва да издаде фактура, като за доставчик посочи българския си ДДС номер, а като получател – германския си ДДС номер. То следва да издаде и VIES декларация. За документиране на доставката, доставчикът ще трябва да разполага със следните документи. протокол за извършената доставка, документи, доказващи изпращането на стоките от територията на страната до територията на другата държава членка, както и/или транспортен документ, в случай че транспортът е извършен от външна фирма.  

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало фактурата, като в колона 20 посочва само данъчната основа и не начислява ДДС.

(§48 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС / чл.45 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник