Пример 5. Доставка на Рекламни Материали

Дружество закупува 100 чаши за кафе, които са брандирани. То планира да ги подарява на предстоящ семинар, който е организиран с цел популяризиране бранда на Дружеството. Стойността на една чаша е 15 лв. без ДДС, като при закупуването им Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит. Стойността на получената фактура е 1 800 лв. – или 1 500 лв. данъчна основа и 300 лв. ДДС. За брандирането на чашите Дружеството ползва външна услуга на стойност 70 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС при подаряването на чашите Дружеството реално извършва безвъзмездна доставка на стоки с незначителна стойност, с рекламна цел. Този тип доставка попада в изключенията на закона и поради тази причина тя не подлежи на облагане с ДДС – въпреки че при придобиването на тези стоки Дружеството е ползвало пълен размер на данъчния кредит.

Дружеството, раздало подаръците, отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 1 500 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 300 лв.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник