Пример 68. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Незадължено Лице (Физическо Лице) извън ЕС

На 20.10.2019 г. Дружество, което е установено в България, получава заявка от физическо лице (турски гражданин) – за доставка на лаптоп от склад, намиращ се в София, до Истанбул.

Мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с транспорт на стоки, които се изпращат извън територията на ЕС, когато получателят е физическо лице (данъчно незадължено лице), се определя там, където се извършва транспортът, пропорционално на реализирания пробег. В разглеждания пример разстоянието от София до Истанбул е 552 км в едната посока, съответно 1 104 км в двете посоки. На територията на страната ще бъдат изминати 284 км в едната посока, съответно 570 км в двете посоки, което представлява 52% от общо изминатите км. Цената на транспортната услуга е в размер на 100 лв. без ДДС – тогава върху сумата от 52 лв. (100 лв. х 52%) трябва да се начисли българската ставка по ДДС. Тук е важно да се отбележи, че е налице доставка на стоки, изпращани извън територията на ЕС, тъй като част от транспорта е извън ЕС (на територията на Турция). Доставката на стоки, изпращани извън територията на ЕС, е облагаема с нулева ставка (за справка: чл.28, т.2 от ЗДДС) или в разглеждания пример сумата от 52 лв. трябва да се обложи с 0% ДДС. По отношение на  останалите 48 лв. – не се дължи ДДС, тъй като мястото на изпълнение за тази част от доставката е на територията на Турция. Тъй като получател на услугата е физическо лице, Дружеството няма задължение за издаване на фактура, поради което извършената продажба следва да се отчете на края на месеца – с Отчет за извършените продажби (приемаме, че през месеца няма други продажби).

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 52 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 0 лв. Това е за частта от доставката, която е с място на изпълнение на територията на България. В колона 23 продавачът посочва данъчна основа от 48 лв. за частта от доставката, която е с място на изпълнение извън територията на страната.

(§33 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник