Пример 125. Облагане Внос на Стоки, Придобивани за Осъществяване на Инвестиционен Имот

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, печели инвестиционен проект за изграждането на водна централа в България.

Дружеството получава разрешение от министъра на финансите във връзка с проекта да прилага облекчен режим при извършване на внос на стоки в България. Дружеството внася турбините във връзка с изграждането на централата. Агенция Митници освобождава стоката, без да е дължим ДДС за вноса. Дружеството е длъжно да си самоначисли ДДС, чрез издаването на Протокол по реда на чл.117 от ЗДДС. По този начин нетният ефект, от гледна точка на паричните потоци, е нулев – тъй като чрез Протокола Дружеството хем начислява дължимия ДДС, хем упражнява правото си на данъчен кредит за закупените стоки.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа, а в колона 11 посочва ДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§57 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***; чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник