Пример 67. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Незадължено Лице (Физическо Лице) от ЕС

На 15.10.2019 г. Дружество, което е установено в България, получава заявка от физическо лице – за доставка на телевизор от склад, намиращ се в София, до Букурещ.

       Мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с транспортирането на стоки, по която получател е физическо лице (данъчно незадължено лице), е там, откъдето започва транспорта – в случая София. Стойността на транспортната услуга е 100 лв. без ДДС, съответно Дружеството трябва да начисли 20% ДДС (20 лв.) или общата стойност на транспортната услуга възлиза на 120 лв. с ДДС. Тъй като получател на услугата е физическо лице, Дружеството няма задължение за издаване на фактура, поради което извършената продажба следва да се отчете в края на месеца – с Отчет за извършените продажби (приемаме, че през месеца няма други продажби).

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 100 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 20 лв.

(§33 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник