Пример 18. Доставка на Услуга Между Два Клона на Едно Лице в Различни Държави Членки

Дружество, което е установено и регистрирано за целите на ДДС в Румъния, притежава клонове в няколко страни от ЕС – Германия, България и Холандия. Клонът в България е регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Клонът в България ще предоставя услуги към клона в Германия. В обхвата на услугите се включва разработване на софтуер и техническа поддръжка – предоставяне на информация чрез телефонен център, който е разположен на територията на България. Клонът в България няма сключени договори с клиенти и няма да извършва други услуги на територията на страната. Той има само нает офис и персонал за извършване на дейността.

Клонът на чуждестранен търговец сам по себе си не представлява нов правен субект, а по-скоро обособена в организационно отношение негова част. Услугите, които ще предоставя клонът в България към клона в Германия, не следва да се третират като доставка на услуга, а като вътрешен оборот. За предоставените услуги клонът не следва да издава данъчни документи, тъй като, съгласно ЗДДС, такива се издават само при наличие на доставка. За получените доставки (наем на офис, режийни разходи и др.) клонът няма да има право на данъчен кредит, тъй като той не извършва облагаеми доставки на територията на страната.

Ако клонът е регистриран по ЗДДС в България, той ще подава нулев Дневник продажби, а в Дневник покупки ще отразява получените доставки в колона 9, без право на данъчен кредит.

(§11 от Тематично Резюме) (чл.* от ЗДДС/ чл.*, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник