Пример 158. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Разваляне на Доставка, за Която е Платен Аванс

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, превежда аванс на Дружество 2 за доставка на обувки. Авансът е в размер на 12 000 лв., във връзка с което Дружество 2 издава фактура за получен аванс – с данъчна основа 10 000 лв. и начислен ДДС в размер на 2 000 лв. Дружество 1 упражнява правото си на данъчен кредит във връзка с доставката.

На 30.06.2018 г. доставката е развалена, във връзка с което Дружество 1 трябва да коригира ползвания данъчен кредит от 2 000 лв. – без значение дали Дружество 2 е възстановило платения аванс и дали е издало кредитно известие, или не.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчна основа от 0 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 0 лв, тъй като фактурата е анулирана.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.4 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник