Пример 77. Данъчно Събитие при Доставка с Поетапно Изпълнение

На 01.01.2018 г. Дружество 1, което е установено в България, сключва договор с Дружество 2, също установено в България. Съгласно договора Дружество 1 възлага на Дружество 2 да извърши строително-монтажни работи (СМР) във връзка с израждането на триетажна жилищна сграда.   

Доставката на услуги, свързани със СМР по повод изграждането на триетажна жилищна сграда, е с продължителност от 24 месеца. В хода на строителството Изпълнителят (Дружество 2) завършва отделни етапи, които се актуват пред Възложителя (Дружество 1) и които се приемат от него след подписване на протокол, удостоверяващ завършването на конкретния етап. Така при завършване на първия одобрен етап от строителството за Изпълнителя настъпва данъчно събитие, във връзка с което той издава фактура на стойност 120 000 лв. с ДДС. Тази фактура е само за първия етап от строителството.

Изпълнителят (Дружество 2) отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 100 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 20 000 лв.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник