Пример 86. Окончателна Данъчна Основа при Продажба на Спиртни Напитки

На 20.05.2019 г. Дружество 1 (Продавач) сключва договор с Дружество 2 (Купувач) за продажбата на 100 кашона уиски (или 600 броя бутилки). 

Дружество 1 плаща по 5 лв. акциз за всяка бутилка, като се договаря с Дружество 2, че амбалажът няма да се връща.

Така данъчната основа се формира, като към цената на бутилката се прибавят акцизът и амбалажът:

Уиски (600 бутилки по 50 лв. на брой) общо 30 000 лв.

       Акциз                                                       3 000 лв.

       Амбалаж                                                  1 000 лв.

       Данъчна основа                                  34 000 лв.

       Начислен ДДС.                                       6 800 лв.

              Общо.                                              40 800 лв.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 34 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 6 800 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 34 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 6 800 лв.

Забележка: Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник