Пример 94. Данъчна Основа при Безвъзмездна Доставка на Услуга по Отдаване Под Наем на Автомобил, Който се Използва Едновременно за Независимата Икономическа Дейност на Дружеството и за Лични Нужди на Управителя

Дружество притежава автомобил, който се използва за превозване на стоки до клиентите му. Едновременно с това автомобилът се използва от управителя на Дружеството през почивните дни за лични цели. При придобиването на автомобила е ползван данъчен кредит в размер на 10 000 лв.

Предвид обстоятелството, че автомобилът има смесено предназначение, следва да се определи какъв процент от неговото използване е свързан с дейността на Дружеството и какъв – за личните нужди на управителя. Това разграничение може да се направи на база изминати километри или на база времетраене на използването. В конкретния пример е прието, че критерият за измерване на личното ползване ще бъдат изминатите километри. Съгласно водената пътна книжка на автомобила в рамките на месец октомври общо изминатите километри с него са 4 000, като 20% (или 800 км) са изминати през почивните дни.

От горното следва, че пропорцията за личното ползване е в размер на 20%.

Разходите, свързани с експлоатация на автомобила през октомври, са както следва:

Разход за гориво – 800 лв.

Ремонти и поддръжка – 1 000 лв.

Консумативи – 100 лв.

Застраховка за месеца – 30 лв.

Винетни такси – 100 лв.

Амортизация на автомобила – 120 лв.

Общо разходи за месеца – 2 150 лв.

20% от тези разходи са свързани с личното използване на автомобила – т.е. 430 лв.

Във връзка с горепосоченото, размерът на данъчната основа е: 430 лв.

Дължим ДДС: 86 лв.     

Начисляването на данъка следва да се извърши с издаването на протокол. Данъчното събитие възниква на последния ден на месеца, през който е предоставена услугата. 

Дружеството протоколира сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издало протокола, като в колона 16 посочва ДДС от 86 лв.

(§40 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС / чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник