Пример 198. Задължителна Регистрация при Извършване на Последователни Доставки на Стоки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава козметични продукти на стойност 160 000 лв. без ДДС на Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Румъния. От своя страна, Дружество 2 ги продава на Дружество 3, което е регистрирано за ДДС цели в Словения, а то ги продава на Дружество 4, регистрирано за ДДС цели в Германия. Самият транспорт на стоките реално се осъществява от склада на Дружество 1 в София (България) до склада на Дружество 4 в Кьолн (Германия). Транспортът е за сметка на румънското Дружество 2 и ще се извърши от спедитор. Нито едно от посочените дружества няма регистрация за целите на ДДС в някоя от другите посочени държави членки.

Такъв тип сделка, при която е налице доставка на едни и същи стоки по верига, в която участва междинен доставчик и реално стоката се транспортира от една държава членка (от първия доставчик – българското Дружество 1) до друга държава членка (крайния получател – германското Дружество 4), се нарича последователна доставка на стоки. Този режим има за цел да определи за коя от всички доставки ще може да се приложи понятието ВОД. В конкретния случай за междинен доставчик се приема румънското Дружество 2, тъй като транспортът се извършва за негова сметка. За българското Дружество 1 е налице ВОД и при издаването на фактура към румънското Дружество 2 – то ще посочи 0% данъчна ставка. Причината за това е, че румънското Дружество 2 не разполага с ДДС регистрация в България.

Данъчното събитие при тази доставка се определя по общия ред на ЗДДС, т.е. при прехвърлянето на правото на собственост върху стоките.

Мястото на изпълнение за българското Дружество 1 при тази доставка е на територията на България – тъй като транспортът започва от там. За румънското Дружество 2 е налице ВОП, но на територията на Германия – тъй като реално стоките пристигат там (а при ВОП мястото на изпълнение е на територията на страната, където пристигат стоките). Румънското Дружество 2 ще трябва да си самоначисли данъка. По отношение на останалите доставки – от румънското Дружество 2 към словенското Дружество 3, и от словенското Дружество 3 към германското Дружество 4, мястото на изпълнение е на територията на Германия (тъй като при прехвърляне на собствеността на стоките, те реално се намират там и не се движат). Поради тази причина за словенското Дружество 3 не е налице ВОП. По този начин румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 реализират облагаеми доставки на територията на Германия и в продажните фактури ще следва да начисляват германско ДДС – 19%. Поради факта, че румънското Дружество 2 и словенското Дружество 3 извършват облагаеми доставки на територията на Германия, те ще следва да се регистрират за ДДС цели в Германия и да спазват германското законодателство.

(§137 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник