Пример 99. Доставка, Свързана с Международен Стоков Трафик

     Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, закупува стоки от Дружество, учредено в Сърбия. Стоките се транспортират до митнически склад в България, но не се обмитяват и продължават транзитно до Швейцария. Българското дружество извършва доставка по препакетиране, за което издава фактура на швейцарското дружество. Стойността на предоставената услуга е в размер на 1 000 лв. Има издадена митническа декларация в България, в която като изпращач е посочено българското дружество, а като получател – швейцарското.

     Съгласно ЗДДС доставката на услуги, свързани с международен стоков трафик, е облагаема с нулева ставка. За да може да се приложи тази ставка, трябва да се уточни какво означава понятието „международен стоков трафик“. Законът регламентира, че това са доставки на извънобщностни стоки, които са внесени на територията на страната и са със статут на временно складирани, или поставени в свободна зона, или под някой от следните митнически режими:

  • Митническо складиране;
  • Активно усъвършенстване;
  • Временен внос с пълно освобождаване от вносни мита.

     Тъй като българското дружество извършва доставка на услуга, свързана с препакетиране на стоки, които са внесени в България и са поставени под режим на митническо складиране, то за предоставената услуга към швейцарското дружество ще издаде фактура, като в нея ще начисли 0% данъчна ставка.

За да може да документира тази доставка и прилагането на нулевата ставка, доставчикът трябва да разполага със следните документи:

  • Писмена декларация от лицето, което е титуляр на режима на митническо складиране;
  • Фактура за предоставената услуга.

     Доставчикът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 19 посочва данъчната основа от 1 000 лв. и не посочва начислен ДДС.

     (§42 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС / чл.**, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник