Пример 161. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Безвъзмездни Услуги от Наемател или Ползвател

            През април 2018 г. Дружество 1 (наемател) сключва договор с Дружество 2 (наемодател) за наем на сграда, намираща се в централните части на гр. София. Договорът е за срок от 10 години, а наемът е в размер на 10 000 лв. без ДДС на месец. Точно една година след сключване на договора, през 2019 г., Дружество 1 решава да санира сградата с цел повишаване на нейната енергийна ефективност. Дружество 1 поема за своя сметка всички разходи във връзка с подобрението. Стойността на подобрението възлиза на 120 000 лв. с ДДС, за което Дружество 1 получава фактура от строителната фирма, която го е извършила. В сключения договор между двете дружества няма клауза, в която да се задължава наемателят да извършва ремонт или подобрение за собствена сметка. През 2022 г. сградата ще бъде съборена.

            За извършеното подобрение Дружество 1 получава фактура, за която има право на данъчен кредит. Тъй като подобрението е за сметка на Дружество 1 и в договора между двете дружества не съществува изрична клауза за извършване на ремонт или подобрение, то при изтичане на този договор, съгласно ЗДДС, Дружество 1 извършва безвъзмездна доставка, която е приравнена на възмездна. Това означава, че то ще трябва да издаде протокол за начисляване на дължимия ДДС.

            През 2022 г., когато е взето решението за събаряне на сградата, за Дружество 1 ще възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит за направеното подобрение. Съгласно ЗДДС – за извършени безвъзмездни услуги за подобрение на нает актив, корекция на ползван данъчен кредит се извършва от наемателя/ползвателя. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/20 х БГ

16 000 = 20 000 х 0,05 х 16

            В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 16, тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на протокол, с който Дружество 1 ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружество 1 трябва да върне 16 000 лв. ДДС

            Дружество 1 отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 80 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16 000 лв.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.8 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник