Пример 165. Корекция на Неползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Освободена на Облагаема

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, закупува апартамент – на стойност 200 000 лв. и начислен ДДС в размер на 40 000 лв. При покупката Дружество 1 не ползва данъчен кредит, тъй като планира да отдава апартамента под наем на физически лица, за жилищни нужди. На 01.07.2018 г. Дружество 1 сключва договор за наем с физическо лице, което ще използва апартамента именно за жилищни нужди.

На 01.07.2019 г. физическото лице спира да ползва наетия апартамент. На 01.08.2019 г. Дружество 1 трансформира апартамента от жилищна в офис площ и започва да го отдава под наем на Дружество 2. Тъй като тази дейност е облагаема, Дружество 1 започва да начислява ДДС. За Дружество 1 възниква право за извършване на корекция на неползвания данъчен кредит, тъй като от освободени – вече извършва облагаеми доставки. Корекцията се извършва по следната формула.

ДК = НДДС х 1/20 х БГ

38 000 = 40 000 х 0,05 х 19

Където.

ДК е данъчен кредит;

НДДС е начисленият ДДС;

БГ е брой години.

            Дружество 1 има право да ползва данъчен кредит в размер на 38 000 лв. В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 19 – тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на Протокол, с който Дружество 1 ще може да упражни правото си на данъчен кредит.

Дружество 1 отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 10 посочва данъчна основа от 190 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 38 000 лв.

(§89 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.5, ал.6, ал.7 и ал.8; чл.79в от ЗДДС / чл.67 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник