Пример 1. Доставка на Стоки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за покупка на вафли от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Сумата по договора е 42 000 лв. с включен ДДС. На 01.10.2019 г. Дружество 2 изпраща стоките до склада на Дружество 1.

Съгласно ЗДДС фактическото предоставяне на стоките, както и прехвърлянето на право на собственост върху тези стоки, представлява доставка на стоки. Тъй като доставката на вафли не попада в обхвата на освободените доставки, то тази доставка е облагаема. Това означава, че доставчикът – Дружество 2, следва да издаде фактура в срок от 5 дни от датата на данъчното събитие (т.е. до 06.10.2019 г.) и да начисли ДДС за извършената доставка.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 35 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 7 000 лв.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 35 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 7 000 лв.

Забележка. Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§7 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник