Пример 144. Право на Данъчен Кредит при извършване на Освободени Доставки

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, извършва единствено доставки на финансови услуги (кредитиране).

Дружеството е регистрирано по ЗДДС, но тъй като извършва единствено доставки по отпускане на заеми, които са освободени, за него не възниква право да ползва данъчен кредит за фактурите, по които е получател.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник