Пример 146. Право на Данъчен Кредит при Разходи, Свързани с Развлекателни Цели

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, извършва търговия на стоки.

През юни 2019 г. Дружеството извършва следните разходи, за които има получени фактури.

  • Организиране на вечеря с потенциални клиенти, за която е получена фактура № 8/01.06.2019 г. на стойност 600 лв. и начислен ДДС в размер на 120 лв. – няма право на данъчен кредит, защото този разход не е във връзка с икономическата дейност на Дружеството.
  • Организиране на тиймбилдинг за персонала, за който е получена фактура № 10/18.06.2019 г. на стойност 3 000 лв. и начислен ДДС в размер на 600 лв. – няма право на данъчен кредит, защото този разход не е във връзка с икономическата дейност на Дружеството.

Купувачът отразява сделките в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва общо данъчната основа и начислен ДДС.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.70, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗДДС / чл.62; чл.63 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник