Пример 167. Корекция на Ползван Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот

На 10.05.2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува двуетажна къща, която ще се използва едновременно както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на собственика.

Стойността на къщата е 400 000 лв. и към тях е начислен ДДС в размер на 80 000 лв. Площта на къщата е 400 кв. м., като всеки етаж е по 200 кв. м. Собственикът ще използва първия етаж за магазин, в който ще се продават продукти на Дружеството, а втория – за свои жилищни нужди. Така 50% от недвижимия имот ще се използва за дейността на Дружеството, а останалите 50% - за лични нужди на собственика. Дружеството има право на данъчен кредит само за частта от недвижимия имот, която ще се използва за независимата икономическа дейност – търговия със стоки. Търговията със стоки се облага с ДДС, откъдето следва, че Дружеството може да приспадне 40 000 лв. данъчен кредит (т.е. 50% от 80 000 лв. ДДС, които са само за първия етаж от къщата).

През 2019 г. Дружеството започва да използва половината от втория етаж за независимата си икономическа дейност – откъдето следва, че вече не 50, а 75% от сградата се ползват за независимата икономическа дейност на дружеството. Във връзка с това през 2019 г. Дружеството има право да увеличи размера на ползвания данъчен кредит, което става по следната формула.

ИРПДК = НДДС x 1/20 x (ПрНИДх x Кх - ПрНИД0 x К0),

1 000 = 80 000 лв. х 0,05 х (0,75 х 1 – 0,50 х 1)

Където.

ПрНиДх е процентът на използване в независимата икономическа дейност в текущата 2019 г. (75%);

Кх е коефициентът за прилагане на частичен данъчен кредит през текущата година (2019 г.) – в разгледания пример той е 1, тъй като Дружеството извършва единствено облагаеми доставки и съответно не прилага частичен данъчен кредит;

ПрНиД0 е процентът на използване в независимата икономическа дейност в годината на придобиване – 2018 г. (50%);

К0 е коефициентът за прилагане на частичен данъчен кредит в годината на придобиване (2018 г.) – в разгледания пример той е 1, тъй като Дружеството извършва единствено облагаеми доставки и съответно не прилага частичен данъчен кредит.

В случая Дружеството има право на допълнителен данъчен кредит от 1 000 лв. за 2019 г. и за всяка следваща година то ще трябва да проверява пропорцията и да го изчислява наново.

Дружеството отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 10 посочва данъчна основа от 5 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 1 000 лв.

(§90 от Тематично Резюме) (чл.79а; чл.79в от ЗДДС / чл.66, ал.10, ал.11 и ал.12 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник