Пример 154. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот

На 10.05.2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува двуетажна къща, която ще се използва едновременно както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на собственика. Стойността на къщата е 400 000 лв. и начислен ДДС в размер на 80 000 лв. Площта на къщата е 400 кв. м., като всеки етаж е по 200 кв. м. Собственикът ще използва първия етаж за магазин, в който ще се продават продукти на Дружеството, а втория етаж – за свои жилищни нужди. Така 50% от недвижимия имот ще се използва за дейността на Дружеството, а останалите 50% – за лични нужди на собственика.

Дружеството има право на данъчен кредит само за частта от недвижимия имот, която ще се използва за независимата икономическа дейност, която е търговия със стоки. Търговията със стоки се облага с ДДС, откъдето следва, че Дружеството може да приспадне 40 000 лв. данъчен кредит (т.е. 50% от 80 000 лв. ДДС, които са само за първия етаж от къщата).

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа от 240 000 лв. (това е ДО за втория етаж от къщата, използван за лични нужди, за който Дружеството няма право на данъчен кредит) в колона 10 посочва данъчна основа от 200 000 лв. (това е ДО за първия етаж от къщата, използван за дейността на Дружеството), а в колона 11 посочва ДДС от 40 000 лв.

(§84 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗДДС / чл.***, чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник