Пример 64. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Осигуряване на Достъп до Научна Конференция

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, е наето като подизпълнител от Дружество 2, регистрирано за целите на ДДС в Полша. Съгласно договора между двете дружества Дружество 1 следва да организира научна конференция, в която лектори от различни университети да изнасят лекции на тема "Данъци и счетоводство". Конференцията ще се състои в Пловдив. Дружество 1 следва да наеме зала, да се договори с лекторите за тяхното участие, да осигури кетъринг и други изисквания, необходими за нормалното провеждане на подобно мероприятие. Договорната цена за предоставянето на тази услуга е 25 000 лв. без ДДС.

Съгласно ЗДДС тази доставка представлява доставка на услуга, свързана с организиране на образователни събития, конгреси и конференции. Въпреки че получателят по тази доставка (Дружество 2) е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка (Полша), тук не може да се приложат общите правила за определяне на мястото на изпълнение, а именно мястото да е там, където е установен получателят по доставката. Законът предвижда изключение от това общо правило и то е именно когато предоставената услуга е свързана с организиране на семинари, конференции, спортни, научни и други подобни събития, включително предоставянето на достъп до тях. При тази ситуация ЗДДС определя, че мястото на изпълнение е там, където се провежда самото събитие (в случая Пловдив). Поради тази причина Дружество 1 следва да издаде фактура и да начисли 20% ДДС в нея. Дружество 1 няма задължение да издава VIES декларация, тъй като мястото на изпълнение е в България и Дружество 2 няма да има право да ползва данъчния кредит за получената доставката. Поради тази причина Дружество 2 (Полша) няма задължение да издава Протокол за самоначисление.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 25 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 5 000 лв.

(§32 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник