Пример 53. Място на Изпълнение при Доставка на Стока от Посредник в Тристранна Операция

Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Белгия, продава 1 000 бр. преносима памет за компютри на Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България. Сумата на сделката е 37 000 лв. Дружество 2 ги продава на Дружество 3, регистрирано за целите на ДДС в Румъния – за сумата от 40 000 лв. Стоката няма да идва до България, а ще пътува директно от Белгия към Румъния.

Съгласно ЗДДС такъв тип доставки на стоки се третира като тристранна операция. В доставката участват три данъчно задължени лица, които са регистрирани в три различни страни членки на ЕС (България, Белгия и Румъния). Стоката реално трябва да пътува от държавата на прехвърлителя – Дружество 1 (Белгия), до държавата на придобиващия – Дружество 3 (Румъния). Задължително условие е посредникът в тази операция – Дружество 2 (от България), да не бъде регистриран за целите на ДДС в някоя от другите две държави членки (ако беше регистриран, нямаше да може да се приложи тристранна операция). Изпращачът на стоките – Дружество 1, извършва ВОД и няма задължения да начислява данък. При закупуването на стоките посредникът – Дружество 2, извършва ВОП на стоки, което е освободено от облагане за него, тъй като мястото на изпълнение е на територията, където пристигат стоките. Изхождайки от това придобиващият – Дружество 3, ще има задължение да си начисли данък. За Дружество 2 не възниква задължение да се регистрира за целите на ДДС в Румъния. При последващата продажба Дружество 2 следва да издаде фактура към Дружество 3, без да начислява данък в нея, а също и да посочи, че данъкът се дължи от придобиващия в тристранната операция (Дружество 3). Като основание за неначисляване на данъка то следва да запише: "чл.141 2006/112/ЕО". Заедно с Дневник продажби и Справка-декларация, то следва да подаде и VIES декларация, в която да посочи стойността на продадената стока към Дружество 3. За да може да докаже условията на дистанционната продажба, Дружество 2 следва да се снабди със следните документи:

  • Покупна фактура на стоките, издадена от прехвърлителя;
  • Фактура, издадена от посредника към придобиващия;
  • VIES декларация;
  • Писмено потвърждение от придобиващото лице – Дружество 3, че стоките са пристигнали.

В противен случай Дружество 1 ще има задължение да начисли 20% данъчна ставка за продажбата към Дружество 3. Задължително условие е посредникът в тристранната операция – Дружество 2, да отрази фактурата, издадена от прехвърлителя, в своя Дневника покупки през данъчния период, през който е отразена и фактурата, издадена към придобиващото лице.

Дружеството посредник в тристранната операция отразява покупката на стоки от Дружество 1 в Дневник покупки, като в колона 15 посочва само данъчната основа от 37 000 лв.

Дружеството посредник в тристранната операция отразява доставката на стоки към Дружество 3 в Дневник продажби, като в колона 25 посочва само данъчната основа от 40 000 лв.

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС / чл.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник